• پنل رایگان ارسال پیامک

  ارسال تکی ، متناظر
  ارسال و از طریق همه اپراتور ها
  دفترچه تلفن هوشمند

 • پنل رایگان ارسال پیامک

  ارسال تکی ، متناظر
  ارسال و از طریق همه اپراتور ها
  دفترچه تلفن هوشمند

 • پنل رایگان ارسال پیامک

  ارسال تکی ، متناظر
  ارسال و از طریق همه اپراتور ها
  دفترچه تلفن هوشمند

 • پنل رایگان ارسال پیامک

  ارسال تکی ، متناظر
  ارسال و از طریق همه اپراتور ها
  دفترچه تلفن هوشمند

مشتریان آنیل

امروزه رضایت مشتری از خدماتی که دریافت نموده است کافی نیست، مشتری باید وفادار شود. وفاداری بدان معناست که مشتری بدون هیچ گونه تشویقی برای دریافت خدمات جدید برانگیخته و مشتاق باشد و زمانی حس وفاداری شکل می گیرد که رابطه مشتری و فروشنده دارای ارزش دو طرفه باشد بدان معنا که هر دو سود ببرند.